1. Política de privacitat.

Venivinum Botiga | Tienda | Shop informa a les persones usuàries sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal de les usuàries i clientes que puguin ser recollits per la navegació o contractació dels serveis a través del web.

En aquest sentit, Venivinum Botiga | Tienda | Shop, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, reflexa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD i en el Reglament europeu de protecció de dades entrada en vigor el 28 de maig de 2018.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

2. Recollida, finalitat i tractament de dades.

Venivinum Botiga | Tienda | Shop té el deure d’informar a les persones usuàries del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a càrrec, ja sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o a l’omplir els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit venivinum serà considerada com a responsable de les dades recollides mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Així mateix venivinum informa a les persones usuàries que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla:

  • L'atenció de sol·licituds realitzades per les persones usuàries i la prestació de serveis la gestió de la relació comercial.

  • Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no i que possibiliten la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

  • Totes les dades personals, que siguin recollides a través del web de venivinum i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporats en els fitxers declarats davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per venivinum.

3. Comunicació d’informacions a tercers.

Venivinum Botiga | Tienda | Shop informa a les persones usuràries que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, exceptuant si aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació del servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest darrer cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan venivinum disposi del consentiment exprés de la persona usuària.

4. Drets de les persones usuàries.

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En tant que les dades de les persones usuàries són objecte de tractament per part de venivinum:

Les persones usuàries podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el previst en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, la persona usuària haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport) a la següent direcció: Venivinum Botiga | Tienda | Shop. Camí Antic de València, 2. Pral, 1a. 08005 Barcelona.

Aquesta comunicació deurà de mostrar la informació següent: Nom i cognoms de la persona usuària, la sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat per la pròpia usuària, No obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat, En aquest cas s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de la persona interessada.

5. Llei aplicable i jurisdicció competent.

Aquests Termes i Condicions Generals es regeixen per la llei de l’Estat espanyol. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, amb respecte a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, Venivinum Botiga | Tienda | Shop i les persones usuàries es sotmeten amb renuncia expressa al seu fur propi o a qualsevol altre que en el seu cas pogués correspondre’ls, a la competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. Aquest contracte constitueix l’expressió completa i íntegra de l’acord entre venivinum i la persona usuària i substitueix tots els anterior pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals que hagin existit prèviament entre ambdues.